Szentlőrinckáta Hivatalos Honlapja - Hírek: PÁLYÁZATI FELHIVÁS CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPITVÁNYOK SZÁMÁRA
2019. Augusztus 22. Csütörtök, 02:47:09

Navigáció
Legújabb cikkek
Adventi Vasárnap - Szabadtéri Rendezvény
Szüreti mulatság 2017
Március 15. Meghívó 2017.
Márton-nap 2016.
Nemzeti Gyász Emléknapja 2016.
Események
<< Augusztus 2019 >>
H K Sz Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nincsenek események.

PÁLYÁZATI FELHIVÁS CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPITVÁNYOK SZÁMÁRA
Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet 2019. évre civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) számára

 1. A pályázat kiírója:

A pályázat kiírója Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

A pályázat kiírójának székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

 1. A pályázat célja:

A pályázat célja pénzbeli támogatás nyújtása Szentlőrinckáta községben székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezetek, közalapítványok által a község lakosságát érintő programok szervezéséhez, lebonyolításához, valamint az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzéshez.

 1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános.

 1. A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet és pályázatot nyújthat be az a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett,

Szentlőrinckáta községben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyesület, alapítvány, közalapítvány (továbbiakban pályázó, civil szervezet), amely(nek)

– a pályázat benyújtása időpontjában nincs köztartozása,

– ellen nincs folyamatban végelszámolásra vagy a nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás,

– a pályázati felhívásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. Támogatott célok:

A támogatható célok az alábbiak:

– kulturális tevékenység,

– hagyományőrzés,

– nevelési, oktatási tevékenység, képességfejlesztés, tehetséggondozás, ismeretterjesztés,

– természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,

– épített környezet megóvása,

– sporttevékenység,

– közbiztonság megóvása, fejlesztése.

 1. A támogatható tevékenységek:

A támogatott célokhoz kapcsolódó rendezvények, versenyek, találkozók, egyéb programok szervezése, lebonyolítása, illetve az ezzel kapcsolatos eszközbeszerzés.

 1. A pályázati támogatás formája 

Vissza nem térítendő támogatás.

 1. Rendelkezésre álló keretösszeg:

A támogatási keret összesen: 3.500.000,- Ft.

Az egyes civil szervezetek által elnyerhető támogatás maximális mértéke: 500.000,- Ft.

 1. Előírások a pályázattal kapcsolatban:

A civil szervezetek konzorciumban is részt vehetnek a pályázatban. Egy civil szervezet egy pályázatot adhat be önállóan vagy konzorciumi tagként. Egy program megvalósításra egyetlen pályázat támogatható.

Konzorciumként beadott pályázat is összesen 500.000,- Ft támogatásban részesíthető.  

Amennyiben egy civil szervezet egynél több pályázatot ad be, a Képviselő-testület mindegyik pályázatát érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek tekinti.

Pályázni csak a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapon lehet.

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

-          a pályázat benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi, a közhiteles nyilvántartásban feltüntetett adatait tartalmazó igazolás másolatát (nyilvántartó bíróságtól – törvényszéktől – szerezhető be),

-          nyilvántartó bíróságnál nyilvántartásba vett alapszabály vagy alapító okirat másolatát,

-          legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírási címpéldányt a civil szervezet elnökétől, a civil szervezet kuratóriumának elnökétől (az aláírási címpéldányhoz minta megtalálható a pályázati adatlaphoz csatoltan).

A benyújtott pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra egy alkalommal, a kiíró által legalább ötnapos munkanapos hiánypótlási határidő tűzése mellett van lehetőség azzal, hogy a bontást követően a kiíró a pályázati adatlapon megadott elektronikus levelezési címre visszaigazolható módon küldött üzenetben tájékoztatja a pályázót a hiányról. Amennyiben a hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a pályázó a feltüntetett hiányokat határidőben nem pótolja, pályázata érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.

Amennyiben a pályázó pályázatát a nem a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapon vagy a pályázati határidő lejártát követően nyújtja be, pályázata érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.

A pályázó vállalja, hogy elnyert támogatás esetén a támogatásból megvalósított rendezvényein, kiadványain Szentlőrinckáta Község Önkormányzatát mint támogatót feltünteti.

10.  Finanszírozással és elszámolással kapcsolatos előírások:

A megítélt támogatási összeg egy összegben, a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg kerül kifizetésre a pályázó részére. A támogatási szerződés aláírására Szentlőrinckáta község polgármestere jogosult.

A támogatással történő elszámolás határideje:

A megszervezett program záró időpontjától számított 30 (harminc) napon belül.

Az elszámolás módja:

- Rövid szöveges beszámoló (jelentés) csatolása a megvalósított programról.

- Számlaösszesítő (számla sorszáma, kiállító megnevezése, számla összege, teljesítés időpontja, bizonylat száma, költségnem megnevezése) készítése.

- Elszámolni kizárólag a pályázati adatlap költségvetésében szereplő költségek pályázó nevére kiállított és kifizetett számla, illetve egyszerűsített számla (továbbiakban számviteli bizonylat) eredetivel megegyező hiteles másolatával lehet.

- A számviteli bizonylatok teljesítésének napja nem lehet későbbi, mint a megszervezett program zárónapja.

- A teljesített fizetés igazolásához csatolni szükséges az átutalás tényét igazoló banki kivonat vagy a kiadási pénztárbizonylat eredetivel egyező, a törvényes képviselő aláírásával hitelesített másolatát.

- Az elszámoláshoz csatolni kell az igénybevett szolgáltatások szerződésének másolatát (vállalkozási szerződés, előadói szerződés, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés stb.), ugyanakkor csupán a szerződés csatolása nem elegendő.

- A pályázattal kapcsolatos elszámoláskor csak olyan költségek számolhatók el, amelyeket a pályázati adatlap 4. pontja szerinti táblázat tartalmaz, és amelyek közvetlenül kapcsolódnak a jelen felhívás 5. pontja szerinti támogatható célokhoz.

- Étkezés költségeinek (készétel, nyersanyag), élelmiszercsomag költségének elszámolására nincs lehetőség - ide nem értve a jutalomként vásárolt csokoládét -, üzemanyagköltség csak abban az esetben számolható el, ha a pályázó menetlevéllel igazolja, hogy a költség a pályázatban szereplő rendezvénnyel kapcsolatban merült fel.

Amennyiben a pályázat kiírója úgy ítéli meg, hogy a megvalósítandó cél, az eszközbeszerzés nem kapcsolódik a támogatható célokhoz, jogosult a pályázatot részben vagy egészben elutasítani

A támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a támogatott által készített elszámolást a támogató ellenőrzi.

 1. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30. 16 óra

A pályázat benyújtásának helye: 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26. szám.

A pályázati ajánlat zárt borítékban személyesen vagy postai úton nyújtható be egy példányban. Postai úton benyújtott pályázat esetén annak be kell érkeznie a megjelölt határidőn belül. A borítékon a következő szöveget kell feltüntetni: Civil pályázat 2019.

 1. A pályázat elbírálásának módja és határideje:

A beérkezett pályázatok nyilvános bontására a pályázati határidő lejártát követően kerül sor a kiíró székhelyén. A bontásról jegyzőkönyv készül. A bontást követően a polgármester nyomban megvizsgálja a pályázatokat abból a célból, hogy nem kell-e azt a pályázónak hiánypótlásra visszaadni.

A határidőben benyújtott pályázatot Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a bontást követő első képviselő-testületi ülésén.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata az érvényes pályázatot benyújtó civil szervezeteket akként támogatja, hogy figyelembe veszi a támogatásra fordítható, jelen kiírásban megjelölt keretösszeget, valamint az egyes szervezeteknek maximálisan nyújtható támogatási összeget azzal, hogy az egyes szervezeteknek nyújtható támogatási összeg mértékét a pályázati adatlapon feltüntetett tevékenység, program, eszközigény, költségbecslés figyelembe vételével egyedileg állapítja meg.

A kiíró a pályázatok elbírálásakor és a támogatás összegének megállapításakor az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

–        a rendezvény, program, eszközbeszerzés kapcsolódása a jelen felhívás 5. pontja szerinti támogatható célokhoz,

–        koherencia a pályázatot kiíró céljaival,

–        körültekintő gazdálkodás a pályázati forrással,

–        hiánytalanul benyújtott pályázat.

 1. Tájékoztatáskérés

A pályázati kiírás elérhető a www.szentlorinckata.hu weboldalon, valamint a kiíró székhelyén ügyfélfogadási időben.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető a titkarsag@szentlorinckata.hu e-mail címen vagy a kiíró székhelyén személyesen.

 1. Egyéb rendelkezések

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást egészben vagy részben visszavonja. A visszavonás tényét ugyanolyan módon közzé kell tenni, mint a pályázati kiírást.

Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.

 

Szentlőrinckáta, 2019. április 16.

Szabó Viola

polgármester

Galéria
Szavazás
Nincs elérhető szavazás
Támogatott projektek
EU

EU
10,147,148 egyedi látogató