2024.04.09.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása körében a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendeletének 2.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szentlőrinckáta Község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre,

 • magyar állampolgárra,
 • állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltra,
 • letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
 • a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, 
 • hontalanokra.

2.§.

(1) Juttatásban részesülhet és az elbírálás során előnyt élveznek, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

 • a.) aktív korúak ellátására,
 • b.) időskorúak járadékára,
 • c.) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
 • d.) lakásfenntartási támogatásra jogosult vagy
 • e.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(2) Természetben nyújtott szociális tűzifa tmogatásra az a tűzifával fűtő kérelmező részesíthető, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg:

 • egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000.-Ft-ot),
 • családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,  (42.750.- Ft-ot).

(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzfafa adható. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3. §.

(1) A juttatás igénylése kérelem alapján történik.

(2) A kérelmet legkésőbb 2015. január 31-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél.

(3) A juttatás iránti kérelmekben az önkormányzat polgármestere dönt.

(4) Döntést követően a tűzifát legkésőbb 2015. feruár 15-ig lehet átvenni a határozatban meghatározottak szerint.

4. §.

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát veszti.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ez a rendelet kihirdetésre került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Szentlőrinckáta,2O14. november 21.

Mezeiné Kovács Margit aljegyző

About Author