2024.06.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019.

Közzétételi nyilatkozat

Nagy István polgármester – előterjesztő- a 2015. február 25.-i képviselő-testületi ülésen a gazdasági program tervezetet ismertette, ezzel egyidejűleg a községi honlapon véleményezésre közzéteszi.

Az önkormányzati képviselők, a helyben érdekelt szervezetek, a gazdasági programmal kapcsolatos közérdekű kérdéseiket és javaslataikat 2015. március 15.-ig tehetik meg.

Szentlőrinckáta, 2015. február 26.

Mezeiné Kovács Margit s.k.

              aljegyző

                                      SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

                                                      KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                     GAZDASÁGI PROGRAMJA

                                                                   2014-2019.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Gazdasági Programja

2014-2019.

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor.

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe vétele mellett fejlődjön is.

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során.

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra kell koncentrálnia:

– a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,

– a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:

 • a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
 • az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,
 • a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.
 1. Helyzetelemzés:

Szentlőrinckáta Budapesttől 60 km-re keletre, Nagykáta és Jászberény közelében, Pest megyében helyezkedik el. Szentlőrinckáta a Duna-Ipoly Nemzeti park Igazgatósága illetékességi területéhez tartozik, ezen belül a Tápió- Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet részét képezi. Természeti adottsága, vízrajza kiemelt jelentőségű, különleges természet-megőrzési területe a Hajta mente.

A község demográfiai helyzete az 2010-es évektől közelítenek az országos átlaghoz.

A lakónépesség az elmúlt években, kis mértékben ugyan de folyamatosan csökkent. A népességen belül az idősek száma jelentősen meghaladja a fiatalokét, illetve a születés és halálozás egyenlege jellemzően negatív. A jelenlegi lakosságszám 1934 fő.

A település intézményi ellátottsága a megyei átlaghoz képest átlagosnak mondható, ugyanis a község a működéshez szükséges valamennyi egészségügyi szolgálattal (háziorvosi alapellátás, fogászati ellátás, körzeti védőnői szolgálat) rendelkezik. Az intézmények műszaki állapota megfelelő, az Önkormányzat Konyhája kivételével.

 1. A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők:
 • a kormányzat gazdaságpolitikája,
 • a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program,
 • nemzeti és EU-s pályázati források,
 • a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,
 • az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói,
 • a polgármesteri program,
 • a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai,
 • a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai.
 • A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései, fejlesztési irányai:

A gazdasági program meghatározásánál elengedhetetlen a pénzügyi lehetőségek számbavétele.

A kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is.

A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai:

– területi operatív program

– az üzleti- és kereskedelmi szolgáltatás,

– az idegenforgalom és falusi turizmus.

 1. Szentlőrinckáta község gazdasági helyzete és várható változások:

Az Önkormányzat vagyona 2014. évi zárómérleg alapján 1080.625 e Ft volt.

Vagyonszerkezet:

Vagyonelem megnevezéseAz összes vagyonból a vagyon részaránya /ezer forintban/
Immateriális javak                                   6.151
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                               724.657
     Gépek, berendezések                                  7.164
    Járművek                                  4.762
     Üzemeltetésre átadott eszközök                               211.823
    Egyéb eszközök (tartós részesedés,készlet, pénzeszköz)                               126.068

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közutak, közterek, parkok.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek: önkormányzati hivatal, intézmények: iskola, óvoda, egészség centrum, faluház és könyvtár, önkormányzati konyha ingatlanok.

Forgalomképes: üzlet helység (volt TSZ bolt)

Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: szántók, erdők.

3.1. Pénzügyi helyzet:

Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték:

 • az önkormányzatot stabil fizetőképesség jellemezte,
 • működési, fejlesztési hitel felvételére nem került sor.

3.2. Az önkormányzat MÓDOSÍTOTT költségvetési ELŐIRÁNYZATAI (ezer forintban)

2011201220132014
237.151248.138212.631309.971

A költségvetési kiadások közül:

Nőttek az óvoda személyi jellegű és a járulék kiadásai.

A következő években a költségvetési kiadások közül egyrészről várhatóan nőni fog a dologi kiadások nagysága, melyet jelentősen befolyásolhatnak a várható fejlesztések, másrészről azonban a költségvetés kiadási oldalát csökkenthetik az energetikai épület-felújításokból eredő megtakarítás.

Bevételek:

A költségvetési bevételek közül:

– Nőnek az önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó bevételek: iparűzési adó, magánszemélye kommunális adója, stb.),

– csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímén kapott összegek.

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség.

 1. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

A gazdasági programban meghatározottak megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében az alábbi feladatok rögzíthetők.

A pályázati források figyelése, igénylése és megszerzése.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit továbbra is erősíteni kell az adórendszert, hogy a megfelelő helyi adópolitika elvárások és hatékony eszközök az önkormányzat saját forrását növeljék.

Közteherviselés (indokolatlan mentességek megszüntetése, helyi adók racionalizálása, hátralékok behajtása, adómorál javítása) biztosítása.

A képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott lehetőségeket (legkedvezőbb összegű támogatás megkeresése).

Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módját és lehetőségeit, a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát.

Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő kihasználására, a jogi eszközökkel történő értéknövelő beruházásokra, az értéknövelő telekalakításokra, a felesleges vagyontárgyak hasznosítására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.

A település szerkezeti és szabályozási tervét a helyi építési rendelettel összhangban úgy kell végrehajtani, hogy az önkormányzati beruházások megvalósítására, partnerszervezetek beruházásaira (térség, közműszolgáltató cégek, vízügyi- és természetvédelmi beruházások, stb.), gazdasági, a mezőgazdasági és turisztikai vállalkozások számára vonzó legyen.

5. Jövőkép, megvalósítandó elképzelések, feladatok:

Alapelvünk az, hogy Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának a településfejlesztésben meghatározó szerepet kell vállalnia. A község fő jellemzője és speciális adottsága, erőssége a jó adóképesség, mely sok fejlesztési lehetőséget rejt magában.

Egyedi idegenforgalmi, turisztikai vonzerővel bíró program, hagyományteremtő fesztivál és/vagy önkormányzati fejlesztés révén községünk vonzereje növekedhet, mely a gazdaságos működését is biztosíthatja.

Ehhez szükséges a szolgáltatások, alternatív szabadidős létesítmények létrehozása, a környezetének fejlesztése.

Községünkben a minőségi közszolgáltatásokat, közműveket, óvodát, 1-8. osztályos általános iskolát, egészségügyi alapellátást és a közművelődést továbbra is biztosítani kell.

5.1. A település fejlesztésének alapelvei:

Szentlőrinckáta Község rendezési tervét a település széles nyilvánossága bevonásával kell végrehajtani. Ez a biztosítéka annak, hogy a fejlesztési tervekből azok az elemek valósuljanak meg, melyek a település jövőjét, hosszú távú fejlődését és fejlesztését szolgálják.

Ezek:  

 • a térségi kapcsolatok erősítése,
 • a település fejlesztésének összehangolása a megyei és térségi fejlesztési elképzelésekkel,
 • a munkahelyteremtés,
 • az építészeti arculat, a még meglévő építészeti értékek megőrzése,
 • kiemelt helyen szerepel a turizmus fejlesztése, kerékpárút kiépítése,
 • a népesség számának szinten tartása, ill. lehetőség szerinti emelése,
 • a település megtartóerejének, a település potenciáljának növelése, ifjúságmegtartó, családbarát programok kidolgozása és megvalósítása,
 • a szolgáltatások fejlesztése,
 • a természeti környezet fejlesztése, a belterületi zöldfelületek igényes kialakítása,
 • a környezetvédelem, a környezetterhelések minimalizálása, az emberközpontú környezetszemlélet érvényre juttatása, a vidéki életforma népszerűsítése.

A településfejlesztés legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. A szükségessé vált fejlesztéseket a képviselő-testületnek fel kell vállalnia melyeknek a finanszírozását zökkenőmentes működés mellett biztosítani kell.

Követelmény a településfejlesztés széles nyilvánossága, ezzel kapcsolatosan

 • a település honlapjának folyamatos fejlesztése, a községi újság szerkesztése,
 • a képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatok nyilvánossága,
 • az intézményeknek, a civil szervezeteknek a településen rendezett programjainak nyilvánossága,
 • a turisztikai kiadványok készítése.

A településfejlesztésbe be kell vonni a lakosságot, a vállalkozásokat és az önszerveződő közösségeket.

A településfejlesztés során figyelembe kell venni azokat a fejlesztéseket, programokat, melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az önkormányzat tartósan a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat.

Az elkövetkezendő években jelentős pályázati források nyílnak meg, fontos, hogy a településfejlesztés egyik eszközévé váljon a pályázati tevékenység.

Ennek érdekében

 • fontos a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése,
 • amennyiben szükséges, a sikeres pályázat reményében megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt kell keresni és megbízni,
 • a pályázatokhoz megfelelő önerőt kell biztosítani.
 • Turizmus:

A turizmus egyike azon területeknek községünkben, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek.

Alternatív fejlesztési elképzelések:

 • Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek (pl. alkotótábor).
 • Pályázati lehetőség igénybe vételével turisztikai-idegenforgalmi centrum kialakítása a helyi vállalkozók és civil szervezetek bevonásával.
 • Az idegenforgalmi szempontból fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló).
 • Az önkormányzat honlapján szerepeltetni kell a turisztikai lehetőségeket, megjelenési lehetőséget kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozók számára is.
 • Információs adatbázis kialakítása szálláshelyekről, programokról a település honlapján, szórólapokon, kiadványokban.
 • A turisztikai szezon meghosszabbítása egyedi kulturális programok megszervezésével (Fesztivál, stb.).

5.3. Adópolitika

Az önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételeket, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozások anyagi terheire.

A helyi adók esetében az önkormányzat képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az állandósága mellett az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.

Az adóbevételek növelése érdekében figyelmet kell fordítani arra, hogy

 • az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan figyelemmel kell kísérni az adóalanyi kör adó bejelentési kötelezettségének teljesítését,
 • kezdeményezni kell az elmaradt adóhátralékok mielőbbi beszedését, 
 • figyelemmel kell kísérni a nem helyi vállalkozók Szentlőrinckátán végzett bejelentési kötelezettség utáni iparűzési adó beszedését,
 • biztosítani kell az indokolatlan mentességek és aránytalanságok megszüntetésével a közteherviselést,

5.4. A községi önkormányzat

Az Önkormányzat feladata a község üzemeltetése, működtetése (közvilágítás, közutak, járdák és belvízelvezető árkok, ivóvíz ellátás, parkgondozás, temető fenntartás, stb.), intézményeinek önálló fenntartása és működtetése (közös hivatal, óvoda, általános iskola, egészségház, faluház, stb.).

Az önkormányzat közigazgatási feladatainak ellátására Közös Önkormányzat Hivatalt (Kirendeltség) működtet.

A megfelelő színvonal biztosítása érdekében szükséges:

– a szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése,

– az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése,

– a községfejlesztésre alkalmas közigazgatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

5.5.  Köznevelés:

A község önkormányzati kötelezettségének eleget téve:

75 férőhelyes, 3 csoporttal működő, napközi otthonos óvodát működtet és fejleszt, a törvényi feltételek biztosítása esetén bölcsődei csoportot hozhat létre az óvodában.

Községfejlesztésünk alapvető eleme: közoktatási megállapodás alapján, a KLIK által fenntartott, az 1-8. osztályos általános iskola létszámának, szakmaiságának és község iránti elkötelezettségének megerősítése.

További feladat:

További cél a meglévő intézmények fűtéskorszerűsítési tervének előkészítése, korszerű fűtési rendszer megvalósítása pályázati források bevonásával.

Az intézményvezetőknek és a közös hivatal kirendeltsége vezetőjének folyamatosan figyelni kell a lehetőségeket és sikeresen kell pályázni.

Ezeknek az intézményeknek a megerősítésére, továbbfejlesztésére kell törekedni a továbbiakban is.

5.6. Egészségügyi ellátás:

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása.

A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt fenntartja és fejleszti:

– a védőnői ellátást,

– a háziorvosi és fogorvosi alapellátást (vállalkozó orvosokkal),

vizsgálja az egészség centrumban lévő üres rendelő kihasználását.(pl.nőgyógyászati szakellátást havi egy alkalommal,  fizikoterápia ,gyermekorvos stb.) )

A fenti elvárásokkal összhangban figyelemmel kell kísérni az egészségügyi alapellátást biztosító háziorvossal és fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződések teljesülését.

Többletfeladatok ellátása, megszervezése:

– laboratóriumi vérvétel helyben történő megszervezése,

– tájékoztató előadások az egészségügyet érintő változásokról.

A képviselő-testület, kellő források biztosítása esetén, só-barlangot alakít ki, mely fontos része lehet az óvodások és az iskolai tanulók egészség-megőrzésének.

5. 7. Egészséges életmód

A képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében:

– arra törekszik, hogy a képviselő-testület, a közös önkormányzati hivatal kirendeltsége, a szociális- és egészségügyi ellátást végző intézmények és személyek folyamatosan együttműködjenek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében,

– támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak,

– továbbra is következetesen figyelemmel kíséri, hogy a középületekben, közművelődési intézményben dohányzásra ne kerüljön sor.

5.8. Szociális helyzet

A következő időszakban várható munkanélküliek, betegek, időskorúak és nagycsaládosok növelhetik a támogatásra szorulók számát, többen kerülhetnek a perifériára, egyes rétegeknél emelkedhet a szegénység.

A szociális ellátórendszernek fel kell készülni arra, hogy a jelentkező problémákra választ tudjon adni. Az önkormányzat pénzbeli és természetbeni támogatási rendszerét felül kell vizsgálni, hogy a támogatás a megfelelő személyekhez kerüljön.

Ennek érdekében:

 • a képviselő-testület felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét, a törvényi változások tükrében,
 • nagy hangsúlyt kell fektetni a szociális információs szolgáltatás segítéséhez,
 • együttműködik a Sülysáp Környéki Gondozási Központ munkatársaival, köznevelési intézmények és a rendőrség ifjúságvédelmi felelőseivel,
 • meglévő szociális rendszerét kibővíti (szociális étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásokra) térségi megállapodásokkal,
 • az ellátásra szorulók biztonságát megteremti,
 • biztosítja, hogy a szociális szolgáltatások közelebb kerüljenek az ellátottakhoz,
 • a szociális ellátási igényeket felméri,
 • részt vesz a közmunka programokban.

5.9. Gyermek- és ifjúságvédelem

Az önkormányzat képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat:

 • évente felülvizsgálja gyermekvédelmi rendeletét a jogszabályi változások tükrében,
 • a gyermekjóléti feladatokat a családgondozó bevonásával látja el, mely feladat a Sülysáp Környéki Gondozási Központon belül működik,
 • támogatja, hogy a Társulás keretein belül a ciklus alatt működjön logopédus, gyermekpszichológus, gyermek gyógytornász,családsegítő- gyermekjóléti szolgálat,
 • a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót a képviselő-testület minden év május 31-ig megtárgyalja,
 • támogatja az ifjúság szabadidejének kulturált, hasznos eltöltését, illetve minden olyan programot, rendezvényt, amely az ifjúság nevelését, művelését szolgálja,

5.10. Közművelődés

Az önkormányzat a közművelődési intézménye célját, feladatrendszerét, működését felülvizsgálja, a ciklus alatt továbbfejleszti.

A közművelődéssel kapcsolatos feladatok:

–  pályázati lehetőségek kihasználása,

– bemutatkozási lehetőségek biztosítása (kiadványok, honlap stb.),

– civil szervezetek bevonása,

– a könyvtár működtetésének fejlesztése a lakossági igények széleskörű kiszolgálása érdekében,

– időszakos kiadvány készítése a helyben zajló fontosabb eseményekről, mind a helyi lakosok jobb tájékoztatása céljából,

– ismeretterjesztő előadássorozatok rendszeres tartása,

– hagyományok őrzése, felújítása, néprajzi és tájvédelmi programok, őszi fesztivál.

5.11. Sporttevékenység:

A község lakossága igényt tart a helyi sportrendezvényekre.

A képviselő-testület – a lakossági igények szem előtt tartásával – fontosnak tartja a sporttevékenységgel kapcsolatban:

– a település sportéletének helyet adó épületek és pályák karbantartását,

– a sportegyesület támogatását,

– segíti és szorgalmazza a sportegyesület (labdarúgás, pingpong stb.) pályázati tevékenységét.

5.12. Egyház

Az Önkormányzat és az egyház közötti együttműködés keretében:

– támogatja rendezvényeit, illetve közös rendezvények szervezését szorgalmazza,

– lehetőségeihez mérten segíti, épülete felújításához szakmai és anyagi segítséget nyújt.

5. 13. Foglalkoztatást segítő célok és feladatok:

Önkormányzatunk célja a helyi a munkanélküliség megszüntetése.

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat:

– aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében,

– rendszeresen együttműködik az illetékes munkaügyi központtal,

– munkahelyeket teremt,( közmunka program )

– adópolitikájával ösztönzi a munkahelyek teremtését,

– a befektetők számára kedvező feltételeket biztosít.

5.14. Infrastruktúra:

A képviselő-testület fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna-rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, a telefon, az internet szolgáltatások megfelelő biztosítását.

Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzat számára a modernkor követelményeihez való igazodást, a felzárkózás követelményét jelenti.

Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy

 • önkormányzat a honlapját fenntartsa és fejlessze,
 • az internetes hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára.

Közlekedési feladatok között fontosnak tartjuk

 • a község útjainak szilárd burkolattal történő ellátását, felújítását,
 • a meglévő utak tisztántartását és a külterületi utak karbantartását
 • járda szakaszok felújítását, építését.

5.15. Településtisztaság, hulladékgazdálkodás

Kiemelt célok:

– „megelőzés” elvének tudatosítása, alkalmazása, a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése (hulladékhasznosítás),

– zöldhulladék kezelése és hasznosítása, 

– lakosság tájékoztatása, tudatformálása, környezeti nevelésének fokozása (akciók, programok, szórólapok, óvodai-iskolai nevelés),

– illegális hulladéklerakók felszámolása, kialakulásuk megelőzése,

– szelektív hulladékgyűjtés működtetése,

– hulladékudvar működtetése.

A fenti célok a ÖKOVÍZ…….. keretein belül megvalósuló rendszerrel érhetők el.

5.16. Természetvédelem

A képviselő-testület:

– ismertető, figyelmeztető és tiltó táblákat helyez ki,

– az illegálisan lerakott szemetet folyamatosan gyűjti,

– áttekinti a védelmet igénylő vagy védelem alá vonandó építészeti, természeti értékeket,

– javaslatokat dolgoz ki a gondozatlan ingatlanok rendbetételére, az életveszélyessé vált ingatlanok felújítása, esetleges bontása érdekében.

5.17. Köztemető

A köztemető fenntartása az önkormányzatnak kötelező feladata.

A fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása és színvonalának emelése érdekében

– gondoskodni kell az üzemeltetéséről,

– urnafal kialakításáról,

– emlékhelyek karbantartásáról,

– köztemetőhöz parkolók létesítéséről,

– illemhely kialakításáról,

– temetői sírhelymegváltásról,

– tájékoztató táblák, térképek kihelyezéséről.   

5.18. Közterület fenntartás

A képviselő-testület gondot fordít a közterületek megfelelő színvonalon tartására, ennek érdekében:

– fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására,

– virágosítás és fásítási programok szervezése,

– település-szépítési programok kezdeményezése,

– gondoskodni kell az elöregedett fák kivágásáról és pótlásáról,

– figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megóvására,

– külterületi utak karbantartására,

– községüzemeltetés hatékony és színvonalas biztosítására.

5.19. Vízrendszer, csapadékvíz elvezetés:

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatásokat.

A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer karbantartását folyamatosan el kell végezni, a veszélyeztetett helyek felmérése után az elvezetés megoldására koncepciót kell készíteni.

5.20. Közbiztonság, tűzvédelem

Az önkormányzat feladata a közbiztonsági és tűzvédelmi feladatok ellátásának támogatása, illetve színvonalának javítása.

Ennek érdekében:

 • támogatást nyújt a helyi önkéntes polgárőr egyesületnek
 • önkéntes tűzoltó egyesület létre jöttét kezdeményezi,
 • figyelemmel kíséri, hogy az önkormányzat intézményei rendelkezzenek tűzvédelmi

          szabályzattal,

 • közbiztonsági  referenset biztosít.

6. Tervezett beruházások, fejlesztések

2015.              Füves labdarúgó kispálya kialakítása az iskola udvarán 20x40m. 

2015.              Vidéki életforma népszerűsítése.                                                                             

2015-2016.      Útépítés (Szabadság, Petőfi, Toborzó, György,Halász stb.).

2015­-2016.     Napenergia hasznosítása

2016.              Vendég férőhelyek kialakítása az egészségház tetőtéri részén.

2016.              TSZ bolt kihasználása, esetleges átalakítása, illetve eladása.

2016.             Önkormányzati Konyha és közösségi tér kialakítása az iskola udvarán

2015-2019.     Önkormányzati intézmények fűtés korszerűsítése (óvoda, egészségház és hivatal épületei esetében). Új megújuló energiára épített fűtési rendszer kialakítása az iskolában illetve a tervezett közösségi házban.

2015-2019.      Utak, járdák felújítása és karbantartása.

2015-2019.      Közterületek parkosítása, felújítása.

2015-2019.      Telephely és géppark kialakítása és biztosítása a községüzemeltetéshez.

2015-2019.      Spotpálya kialakítása, szociális blokk kiépítése.    

2015-2019.      Bel- és csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása.        

2017-2019.      Önkormányzati bérlakások építése.                                                 

Szentlőrinckáta, 2015. február 23.

Nagy István s.k.

 polgármester

About Author