2023.11.29.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS

Szentlőrinckáta község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Szentlőrinckáta község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdése valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 8 pontjában meghatározott feladatai ellátása körében eljárva a következőket rendeli el:

  1. § (1) A rendelet hatálya Szentlőrinckáta község közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező:
  • magyar állampolgárra,
  • bevándoroltra és letelepedettre,
  • hontalanra,
  • a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre terjed ki.

2. § (1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a kérelmező részesíthető, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg :

a) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57.000.- Ft-ot),

b) családban élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160 %- (45.600.- Ft-ot).

(2) Az elbírálás során előnyt élveznek, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szerint:

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára jogosult, illetve a

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvényben szabályozott halmozott helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) Háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa adható. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3.§ (1) A juttatás igénylése kérelem alapján történik. A kérelem mintát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A kérelmeket legkésőbb 2016. január 31-ig lehet benyújtani a Tóalmási Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltség igazgatási ügyintézőjénél.

(3) A szociális célú tűzifa támogatás ügyben átruházott hatáskörben a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága dönt.

(4) Döntést követően a tűzifát legkésőbb 2016. február 15-ig lehet átvenni a határozatban meghatározottak szerint.

4.§ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2016. március 31 -én hatályát veszti.  

Nagy István

polgármester

Tóth Julianna

jegyző

Ez a rendelet kihirdetésre került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Szentlőrinckáta, 2015. október 30.

Mezeiné Kovács Margit

aljegyző


About Author