2023.11.29.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

2014.08.08. Kéményseprő, Pécs. Fotó: Móricz-Sabján Simon

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY – TÁJÉKOZTATÓ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TEVÉKENYSÉGRŐL

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója
valamennyi Pest megyei település polgármestere részére

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy hatályba lépett a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló CCXI. törv ény (továbbiakban: Kstv.).

Tekintettel arra, hogy egyes kémény seprő-ipari szolgáltatók a tevékenységi körükre nézve megtévesztő, illetve a jogszabályból csak bizonyos részeket kiragadott tartalmú lev eleket küldtek az önkormányzatok részére, szükségesnek tartjuk a kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó előírások ismertetését.

A Kstv. és a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm.-rendelet alapján a Kormány a ké­ményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelölte ki.

A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján Pest megye valamennyi településén

aa)   a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szerv ezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében,

ab)   kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égés­termék-elvezető osztatlan közös tulajdonban van és

ac)   az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében a kéményseprő-ipari tevékenysé­get a kéményseprő-ipari szerv közfeladatként látja el.

A kéményseprő-ipari tevékenység sormunka keretében és sormunka keretén kívül ellátandó feladatokból áll.

A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében a somiunka keretében végzett tev é­kenység az előzetes írásbeli értesítés első és második időpontjában térítésmentes. Az (1) bekezdés aa) pont ac) alpontja szerinti társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben lév ő, nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szerv ezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében a szolgáltatás az előzetes írásbeli értesítés szerinti első és második időpontban is költségtérítés ellenében történik.

A Kstv. 2. § (1) bekezdés aa) pontban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében (továbbiakban: közületi szektor) a szol­gáltatást azon kéményseprő-ipari szolgáltatók láthatják el, akik az illetékes tűzvédelmi hatóság által nyilván­tartásba vételre kerültek.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján (pest. kát a sztrtfa vedelem, hit/szó Iga Itatási-felügyelet) közzététel­re kerültek azon kéményseprő-ipari szolgáltatók, akik Pest megye illetékességi területén a közületi szektorban te­vékenységet végezhetnek.

Közületi szektorban a kéményseprő-ipari szolgáltatás nem sormunka keretében történik, azt az ingatlan használója köte­les igénybe venni, díjfizetés ellenében. Az ingatlanhasználók a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján közzétett nyilvántartásból maguk választják meg, hogy a szolgáltatást kivel kívánják elvégeztetni. (A szolgáltatási díjakat minden közszolgáltató a honlapján köteles közzétenni).

Összegezve:

  • Közületi szektorban a kéménvseprö-ipari szolgáltatást – a honlapunkon közzétett nyilvántartásból – az in­gatlan használója által választott szolgáltató által kell igénybe venni.
  • Lakossági szektorban (a feltételek teljesülése esetében) a sormunkát a kemény seprő-ipari szerv térítés­mentesen végzi.

Kérem, hogy a fentiekről a lakosságot minél szélesebb körben tájékoztatni szíveskedjen.

Branyiczky Márk tü. ezredes tűzoltósági tanácsos igazgató

nevében és megbízásából: Ördög Tamás tü. őrnagy hatósági osztályvezető

About Author