2024.04.09.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

FELHÍVÁS A KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A köztisztasági szolgáltatásokról

Felhívjuk az ingatlan tulajdonosok figyelmét, tulajdonuk rendszeres gyomtalanítására, folyamatos karbantartására.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 1/2015. (II. 04.) számú önkormányzati rendelete, valamennyi közterületként nyilvántartott földrészletre és annak használatára kiterjed.

A szabályozás értelmében a közterület rendeltetéstől eltérő használatához tulajdonosi hozzájárulás szükséges, e tekintetben a tulajdonosi jogokat a polgármester gyakorolja.

Az önkormányzati rendelet külön szabályozza a közterület igénybevételének feltételeit, így többek között a díjtétel kiszabását, illetve a díjtétel kiszabása nélküli engedély köteles tevékenységet, a használat célját és a díj mértékét.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló módosított 10/2004. évi (IV.30.)  számú önkormányzati rendelete értelmében a közterületek tisztántartása, fenntartása az érintett ingatlan tulajdonosok feladata.

Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület ápolásával kapcsolatos feladatai:

….. „ a köztisztaság megóvása ..

– az ingatlan tulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe, vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.

Ugyanakkor tilos ….. a  közterületen  szemetet, hulladékot (üveg, papír, műanyag, stb.) szennyező vagy az egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni, ….”

Az ingatlan tulajdonosok további feladatai:

–         az ingatlan előtti járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület, illetve járda hiányában az ingatlan határától számított 1,5 m széles területsáv gondozása, tisztántartása, szemét- és gyom-mentesítése (különösen parlagfű), bokrok nyesése;

–         az ingatlan melletti nyílt árok és annak műtárgyainak (kapubejárók, átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók, csapadékvízgyűjtők) takarítása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolítása;

–         azon magánutak gondozása, karbantartása, takarítása és síkosság-mentesítése, amelyek a közforgalom számára nincsenek átadva, de lakóközösségek együtt használják;

–         a beépítetlen telekingatlanok tisztántartása, gyom-mentesítése, rágcsálómentesítése;

–          az ingatlanról a járdára, gyalogjáróra, közútra, közterületre kinyúló ágak és bokrok nyesése;

A község közterületein szemetelni, bármilyen hulladékot (törmelék, nyesedék) engedély nélkül – akár időszakosan is – lerakni, továbbá a közterületi berendezési tárgyakat, fákat, növényeket, vagy a közterületet bármely más módon rongálni és beszennyezni tilos.

Kérjük, amennyiben illegális hulladék lerakását tapasztalják a község területen, annak tettenérésről készült fotójával, vagy esetleg amennyiben azt autóval követik el, a rendszám felírásával, és az Önkormányzathoz történő eljuttatásával, akár e-mailben, akár személyesen vagy levélben, nyújtsanak segítséget az illegális hulladék felszámolásában.

                                                     Szentlőrinckáta Község Önkormányzata

About Author