2024.07.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK SZÁMÁRA

ZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet 2019. évre civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) számára

 1. A pályázat kiírója:

A pályázat kiírója Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

A pályázat kiírójának székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

 1. A pályázat célja:

A pályázat célja pénzbeli támogatás nyújtása Szentlőrinckáta községben székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezetek, közalapítványok által a község lakosságát érintő programok szervezéséhez, lebonyolításához, valamint az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzéshez.

 1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános.

 1. A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet és pályázatot nyújthat be az a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett,

Szentlőrinckáta községben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyesület, alapítvány, közalapítvány (továbbiakban pályázó, civil szervezet), amely(nek)

– a pályázat benyújtása időpontjában nincs köztartozása,

– ellen nincs folyamatban végelszámolásra vagy a nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás,

– a pályázati felhívásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. Támogatott célok:

A támogatható célok az alábbiak:

– kulturális tevékenység,

– hagyományőrzés,

– nevelési, oktatási tevékenység, képességfejlesztés, tehetséggondozás, ismeretterjesztés,

– természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,

– épített környezet megóvása,

– sporttevékenység,

– közbiztonság megóvása, fejlesztése.

 1. A támogatható tevékenységek:

A támogatott célokhoz kapcsolódó rendezvények, versenyek, találkozók, egyéb programok szervezése, lebonyolítása, illetve az ezzel kapcsolatos eszközbeszerzés.

 1. A pályázati támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

 1. Rendelkezésre álló keretösszeg:

A támogatási keret összesen: 3.500.000,- Ft.

Az egyes civil szervezetek által elnyerhető támogatás maximális mértéke: 500.000,- Ft.

 1. Előírások a pályázattal kapcsolatban:

A civil szervezetek konzorciumban is részt vehetnek a pályázatban. Egy civil szervezet egy pályázatot adhat be önállóan vagy konzorciumi tagként. Egy program megvalósításra egyetlen pályázat támogatható.

Konzorciumként beadott pályázat is összesen 500.000,- Ft támogatásban részesíthető.  

Amennyiben egy civil szervezet egynél több pályázatot ad be, a Képviselő-testület mindegyik pályázatát érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek tekinti.

Pályázni csak a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapon lehet.

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

–          a pályázat benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi, a közhiteles nyilvántartásban feltüntetett adatait tartalmazó igazolás másolatát (nyilvántartó bíróságtól – törvényszéktől – szerezhető be),

–          nyilvántartó bíróságnál nyilvántartásba vett alapszabály vagy alapító okirat másolatát,

–          legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírási címpéldányt a civil szervezet elnökétől, a civil szervezet kuratóriumának elnökétől (az aláírási címpéldányhoz minta megtalálható a pályázati adatlaphoz csatoltan).

A benyújtott pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra egy alkalommal, a kiíró által legalább ötnapos munkanapos hiánypótlási határidő tűzése mellett van lehetőség azzal, hogy a bontást követően a kiíró a pályázati adatlapon megadott elektronikus levelezési címre visszaigazolható módon küldött üzenetben tájékoztatja a pályázót a hiányról. Amennyiben a hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a pályázó a feltüntetett hiányokat határidőben nem pótolja, pályázata érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.

Amennyiben a pályázó pályázatát a nem a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapon vagy a pályázati határidő lejártát követően nyújtja be, pályázata érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.

A pályázó vállalja, hogy elnyert támogatás esetén a támogatásból megvalósított rendezvényein, kiadványain Szentlőrinckáta Község Önkormányzatát mint támogatót feltünteti.

10.  Finanszírozással és elszámolással kapcsolatos előírások:

A megítélt támogatási összeg egy összegben, a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg kerül kifizetésre a pályázó részére. A támogatási szerződés aláírására Szentlőrinckáta község polgármestere jogosult.

A támogatással történő elszámolás határideje:

A megszervezett program záró időpontjától számított 30 (harminc) napon belül.

Az elszámolás módja:

– Rövid szöveges beszámoló (jelentés) csatolása a megvalósított programról.

– Számlaösszesítő (számla sorszáma, kiállító megnevezése, számla összege, teljesítés időpontja, bizonylat száma, költségnem megnevezése) készítése.

– Elszámolni kizárólag a pályázati adatlap költségvetésében szereplő költségek pályázó nevére kiállított és kifizetett számla, illetve egyszerűsített számla (továbbiakban számviteli bizonylat) eredetivel megegyező hiteles másolatával lehet.

– A számviteli bizonylatok teljesítésének napja nem lehet későbbi, mint a megszervezett program zárónapja.

– A teljesített fizetés igazolásához csatolni szükséges az átutalás tényét igazoló banki kivonat vagy a kiadási pénztárbizonylat eredetivel egyező, a törvényes képviselő aláírásával hitelesített másolatát.

– Az elszámoláshoz csatolni kell az igénybevett szolgáltatások szerződésének másolatát (vállalkozási szerződés, előadói szerződés, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés stb.), ugyanakkor csupán a szerződés csatolása nem elegendő.

– A pályázattal kapcsolatos elszámoláskor csak olyan költségek számolhatók el, amelyeket a pályázati adatlap 4. pontja szerinti táblázat tartalmaz, és amelyek közvetlenül kapcsolódnak a jelen felhívás 5. pontja szerinti támogatható célokhoz.

– Étkezés költségeinek (készétel, nyersanyag), élelmiszercsomag költségének elszámolására nincs lehetőség – ide nem értve a jutalomként vásárolt csokoládét -, üzemanyagköltség csak abban az esetben számolható el, ha a pályázó menetlevéllel igazolja, hogy a költség a pályázatban szereplő rendezvénnyel kapcsolatban merült fel.

Amennyiben a pályázat kiírója úgy ítéli meg, hogy a megvalósítandó cél, az eszközbeszerzés nem kapcsolódik a támogatható célokhoz, jogosult a pályázatot részben vagy egészben elutasítani

A támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a támogatott által készített elszámolást a támogató ellenőrzi.

 1. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30. 16 óra

A pályázat benyújtásának helye: 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26. szám.

A pályázati ajánlat zárt borítékban személyesen vagy postai úton nyújtható be egy példányban. Postai úton benyújtott pályázat esetén annak be kell érkeznie a megjelölt határidőn belül. A borítékon a következő szöveget kell feltüntetni: Civil pályázat 2019.

 1. A pályázat elbírálásának módja és határideje:

A beérkezett pályázatok nyilvános bontására a pályázati határidő lejártát követően kerül sor a kiíró székhelyén. A bontásról jegyzőkönyv készül. A bontást követően a polgármester nyomban megvizsgálja a pályázatokat abból a célból, hogy nem kell-e azt a pályázónak hiánypótlásra visszaadni.

A határidőben benyújtott pályázatot Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a bontást követő első képviselő-testületi ülésén.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata az érvényes pályázatot benyújtó civil szervezeteket akként támogatja, hogy figyelembe veszi a támogatásra fordítható, jelen kiírásban megjelölt keretösszeget, valamint az egyes szervezeteknek maximálisan nyújtható támogatási összeget azzal, hogy az egyes szervezeteknek nyújtható támogatási összeg mértékét a pályázati adatlapon feltüntetett tevékenység, program, eszközigény, költségbecslés figyelembe vételével egyedileg állapítja meg.

A kiíró a pályázatok elbírálásakor és a támogatás összegének megállapításakor az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

–        a rendezvény, program, eszközbeszerzés kapcsolódása a jelen felhívás 5. pontja szerinti támogatható célokhoz,

–        koherencia a pályázatot kiíró céljaival,

–        körültekintő gazdálkodás a pályázati forrással,

–        hiánytalanul benyújtott pályázat.

 1. Tájékoztatáskérés

A pályázati kiírás elérhető a www.szentlorinckata.hu weboldalon, valamint a kiíró székhelyén ügyfélfogadási időben.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető a titkarsag@szentlorinckata.hu e-mail címen vagy a kiíró székhelyén személyesen.

 1. Egyéb rendelkezések

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást egészben vagy részben visszavonja. A visszavonás tényét ugyanolyan módon közzé kell tenni, mint a pályázati kiírást.

Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.

Szentlőrinckáta, 2019. április 16.

Szabó Viola

polgármester

About Author