2024.04.09.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Közlemény a 2019. évi önkormányzati választásra

A Tóalmási Közös Helyi Választási Iroda Vezetőjének
2/2019. (VIII.08.) számú közleménye

A Tóalmási Közös Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárástól szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi

közleményt adom ki:

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Szentlőrinckáta településen: 48

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma Szentlőrinckáta településen: 16

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltei legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell a Szentlőrinckáta Helyi Választási Bizottsághoz (2255 Szentlőrinckáta, Arany J.u.26.) bejelenteni.

Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számítón 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210, § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 2255 Szentlőrinckáta, Arany J/u.26. fax: 29/631-080, e-mail: jegyzo@szentlorinckata.hu). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

a jogszabálysertés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait,

a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő. magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus leveleimet, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcíméi is.

A kifogás tárgyi illetékmentes.

Indokolás

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelöli és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8-án.

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. augusztus 7-i – adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő Rendszerrésze (VER) által közzétett – adatai szerint, Szentlőrinckáta község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7. napján 1570 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 16, míg 3 %-a felfelé kerekítve 48.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazási megelőző harmincegyedik napon – azaz 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig – kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – a Szentlőrinckáta Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a szentlorinckata.hu internetes oldalon történő megjelenés útján – gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Szentlőrinckáta, 2019. augusztus 8.

Mezeiné Kovács Margit s.k.

Helyi Választási Iroda Vezetője

About Author