2024.07.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 5O.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési – oktatasi intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Ceglédi Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg:

A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 -19.00 óra között

2021. április 16. (péntek) 8.00 18.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életevet betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lepő (2015. augusztus 31-ig született) gyermeket a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvetélt biztostó vagy a választott iskola első évfolyamára beiratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

– a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított szemelyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint

az iskolába lepéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Az emberi erőforrások miniszterének a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (111.10.) EMMI határozata értelmében az általános iskola a járványügyi szempontok figyelembevételével beosztást készit a 2021/2022. tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan. Az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz  szükséges fenti iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37.§ (2) – (3) bekezdései alapján jogszabálysertésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kivan jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermeket beíratni a kötelező felvetélt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvetélt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen reszt, szabálysertést követ el.


Cegléd, 2021. március 16.

Fodor Gábor

tankerületi igazgató

About Author