2024.06.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

HIRDETMÉNY az óvoda felvételi rendjéről a 2021/2022. nevelési évre

A Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda beiratkozási időpontjai:

(Ady E. u. 4. szám alatt lévő székhelyen)

2021. május 11. és május 12. napján

8.00 – 12.00 óra és 14.00 – 16.00 óra között

Az emberi erőforrások minisztere a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozat 2. pontja értelmében az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre.

Az óvoda honlapjáról (www.gesztenyefaovoda.hu) letöltött szándéknyilatkozatot e-mailben (zoldalmakukac@gmail.com) vagy postai úton (2255 Szentlőrinckáta, Ady E. u. 4.) kell eljuttatni az intézménybe 2021. április 30. napjáig. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Az óvoda felvételi körzete: Szentlőrinckáta Község közigazgatási területe.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  1. a gyermek      nevére kiállított személyi         azonosító    és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a gyermek születési anyakönyvi kivonata és a TAJ kártyája,
  2. a szülők (gondviselők) személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány.

Valamint (amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi okmányok):

  • nem magyar állampolgár esetében tartózkodásra jogosító okmányok,
  • szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás,
  • 3 vagy több gyermek esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat,
  • szakértői bizottság által kiállított szakvélemény a gyermek eltérő fejlődési ütemének igazolására (amely az intézménykijelölést is tartalmazza).
  • elvált szülők esetén bírósági határozat a gyermek elhelyezéséről

A felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2021/2022-es nevelési évre történik. A nevelési év kezdő napja 2021. szeptember 1. utolsó napja 2022. augusztus 31.

Az óvodai jogviszony létesítésének tartalmi elemei:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi. CXC. törvény értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekét köteles beíratni e hirdetményben meghatározott időpontban

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermeket abba az óvodába kell felvenni, átvenni, ahol az állandó lakcíme, tartózkodási helye van, vagy ahol a szülője dolgozik.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány által kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, hátrányos helyzete indokolja.

A kérelem benyújtható: Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatal Hatósági Osztálya (2700 Nagykáta Járási Hivatal, Dózsa György u.2. telefonszám: 06/29-641-130).

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvoda kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények: Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése szerint szabálysértést követ el.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogad az óvoda az Alapító Okiratának megfelelően. Az óvoda azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és oktatását is folytatja, akiknek integrált nevelése az óvoda Alapító Okiratában rögzítettek alapján az intézményben megoldható.

A felvétel tárgyában hozott döntés közlése: Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntést (értesítést) írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntést határozati formában közli a törvényes képviselővel. A döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét, ennek hiányában a tudomására jutást követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be a fenntartó önkormányzat jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó intézményvezető részére kell átadni. Az ügyben a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.

Minden kedves szülőnek és gyermeknek boldog óvodai éveket kívánunk!

Szentlőrinckáta, 2021. március 25.

Szabó Viola

polgármester

About Author