2024.06.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (III. 24.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörét ellátó Polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörére, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjára, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdés, a 10. § (1) bekezdés, a 25. § (3) b) pont, a 26. §, a 32. § (3) bekezdés, a 45. §, a 48. § (4) bekezdés, a 63. §, a 64. §, a 92. §, a 132. § (4) bekezdés, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §, 39/A. §., 40. § alapján, az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó természetes személyekre, akik Szentlőrinckáta  község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

2. Támogatási formák

2. § (1) Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) szociális ellátásként az alábbi ellátásokat nyújtja:

a) települési támogatás:

1. rendkívüli települési támogatás

2. temetési költségek viseléséhez nyújtandó támogatás

3. köztemetés

b) személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások, ezen belül:

1. családsegítés

2. házi segítségnyújtás

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában foglalt támogatásokat pénzben és természetben biztosítja.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában biztosított alapszolgáltatásokat a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálata Szentlőrinckátai Kirendeltsége útján valamint Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Házi segítségnyújtás keretén belül biztosítja.

3. Eljárási rendelkezések

3. § (1) E rendeletet az Szt-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni, továbbá a nem szabályozott kérdésekben és a jelen rendeletben használt fogalmak meghatározásánál a felsorolt jogszabályokban meghatározottak az irányadók.

(2) A képviselő-testület saját hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni – települési támogatás –  szociális ellátások iránti kérelmet, amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, Szentlőrinckáta Polgármesterének címezve, a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani, jelen rendelet 1. számú függeléke szerinti formanyomtatványon.

(3) Települési támogatás esetében egy adatlapon csak egy támogatási forma kérhető. Amennyiben a kérelmező egy kérelemlapon több ellátást kér, úgy kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül és igazolási kérelem sem nyújtható be.

(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A jövedelemszámítás tekintetében az Szt. 10. § (2) – (5) bekezdését kell alkalmazni.

(5) Amennyiben a kérelemben, a jövedelemnyilatkozatban, valamint az igazolásokban szereplő adatok valódisága felől kétség merül fel, a hivatal jogosult környezettanulmányt készíteni a bizottság vagy a polgármester döntésére.

(6) Nem kell környezettanulmányt készíteni a kérelmezőről, ha az életkörülményeiről a bizottságnak vagy a polgármesternek hivatalos tudomása van, vagy a kérelmező korábbi ügyében készült környezettanulmány három hónapnál nem régebbi, és életkörülményeiben nem feltételezhető lényeges változás.

(7) A szociális ellátásban részesülő, a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 8 napon belül köteles értesíteni a bizottságot és a polgármestert a hivatalon keresztül.

(8) A szociális ellátások felhasználásának ellenőrzéséről a bizottság, valamint a polgármester gondoskodik. Az ellátásban részesülő köteles az ellenőrzés zavartalan elvégzését, lebonyolítását elősegíteni és az ellenőrzést végzővel együttműködni a kért adatok rendelkezésre bocsátásával, a szociális ellátás cél szerinti felhasználásának igazolásával.

(9) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalma az alábbiak szerint ellenőrizhető:

 1. megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,
 2. megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
 3. megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,
 4. megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

(10) Az elektronikus ügyintézés szociális ügyekben kizárt.

II. Fejezet

Települési támogatások

4. Rendkívüli települési támogatás

4. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő személy, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 180%-át nem haladja meg és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert különösen

a) betegség, haláleset,

b) elemi kár elhárításához,

c) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,

d) iskoláztatáshoz, a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,

e) a gyermek visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások,

f) nagyobb összegű váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,

g) lakhatáshoz kapcsolódó kiadásai keletkeztek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a települési támogatás minimális összege 2.000,-Ft, maximuma az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-a, de nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét.

(3) A kérelmezőnek a kérelemben indokolnia kell, hogy miért került rendkívüli élethelyzetbe, mi alapján és mire kéri a rendkívüli települési támogatást.

(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmekről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

5. Temetési költségek viseléséhez nyújtandó támogatás

7. § (1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén a 250%-át nem haladja meg.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés elismert költsége: 150.000.- Ft.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege a (2) bekezdésben meghatározott költség 15%-a.

(4) A kérelmek elbírálására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.

8. Köztemetés

8.  § (1) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésének elrendelése esetén az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt, a köztemetés költségeinek megtérítésére történő kötelezés alól különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az eltemettetésre kötelezett személy részben vagy egészben mentesíthető.

(2) A köztemetés költségeinek megtérítése alól nem mentesíthető az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetését szerződésben vállalta.

(3) A köztemetés költségei alóli teljes mértékű mentesítés különös méltánylást érdemlő körülménye különösen, ha

a) a temetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és vagyona nincs,

b) a temetésre kötelezett személy egyedül élő, jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és vagyona nincs,

c) az elhunyt személy kiskorú volt.

(4) A köztemetés költségei alóli részbeni mentesítés különös méltánylást érdemlő körülménye különösen, ha a temetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő személy esetén 200%-át nem haladja meg és vagyona nincs. A köztemetés költségei alóli részbeni mentesítés mértéke a köztemetés költségének 50%-a.

(5) A köztemetés költségének részbeni megfizetésére történő kötelezés esetében legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető, amennyiben az egyösszegű megfizetés a kötelezett és családja létfenntartását veszélyezteti.

(6) A köztemetés elrendeléséről, a kérelem elutasításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(7) A köztemetési költség(ek) megtérítésére kötelezett személy fizetési kötelezettsége alóli részben vagy egészben történő mentesítés iránti kérelméről, valamint részbeni mentesítés esetén a részletfizetés engedélyezéséről egyedi elbírálás alapján a polgármester dönt.

(8) A köztemetés költségeinek hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél történő bejelentéséről, vagy a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó kötelezettség előírásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

9. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

9. § (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése esetén az Szt. 17. §-ában foglalt szabályokat e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) A kötelezett szociális helyzetére tekintettel az ellátás megtérítése méltányosságból elengedhető, csökkenthető, illetve részletekben is visszafizethető.

(3) Az ellátás megtérítése méltányosságból akkor engedhető el, ha a visszafizetésre kötelezett

 1. hajléktalanná vált, vagy
  1. a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 50%-át meg nem haladó mértékre esett vissza.

(4) Az ellátás megtérítése méltányosságból akkor csökkenthető, ha a visszafizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át meg nem haladó mértékre esett vissza.

(5) A csökkentés mértéke a fizetési kötelezettség 50%-áig terjedhet.

(6) Az ellátás megtérítése részletekben akkor teljesíthető, ha a visszafizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át nem éri el.

(7) Részletfizetés időtartama a fizetési kötelezettség összegétől függően:

 1. 20 000 forintig 3 hónap,
  1. 20 001-60 000 forintig 6 hónap,
  1. 60 000 forint felett 9 hónap.

(8) A méltányossági kérelmet a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül lehet benyújtani.

(9) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetéséről, illetve annak méltányosságból történő csökkentéséről, elengedéséről, valamint a részletfizetésről az adott ellátás megállapítására jogosult dönt.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

10. § (1) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szentlőrinckátai Kirendeltsége valamint Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Házi segítségnyújtás keretein belül biztosítja.

(2) Alapellátások:

a) családsegítés,

b) házi segítségnyújtás,

10. Családsegítés

11. § (1) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

(2) A családsegítő szolgáltatás biztosításának részletes szabályait az Szt. 64. §-a szabályozza.

11. Házi segítségnyújtás

12. § (1) Az önkormányzat Szt. 63. §-ában meghatározott jogosultak részére házi segítségnyújtást biztosít.

(2) A házi segítségnyújtás ellátásáról a döntést a polgármester hatáskörébe utalja.

13. § Az Szt. 116. § (3) bekezdés b) – c) pontjai értelmében az ellátásért fizetendő térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 25%-át, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

14.  § (1) Az önkormányzat a törvény által meghatározott kedvezményen felül további kedvezményt nem biztosít.

(2)A díj hátralék behajtásáról fizetési meghagyásos eljárással a jegyző intézkedik.

12. A személyes gondoskodás igénybevételének, megszüntetésének módja

15. § (1) A személyes gondoskodás keretein belül az alapellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

(2) A családsegítés és a házi segítségnyújtás iránti igényt a családsegítőnél és a házi segítségnyújtó munkatársnál kell előterjeszteni.

16. § (1)Aházi segítségnyújtás kérelem benyújtása a – 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendeletben meghatározott – formanyomtatványon történik, melyhez az igénylő köteles a szükséges jövedelemigazolásokat, nyilatkozatokat csatolni.

(2) A házi segítségnyújtást biztosító megállapodást a 3. számú függelék tartalmazza.

17. § (1)A házi segítségnyújtást az igénybevételt engedélyező megszünteti, ha

a) az ellátott kérelmezi annak megszűntetést,

b) ha az ellátott bejelentett lakóhelye, illetve tartózkodási helye Szentlőrinckáta községben megszűnik,

c) az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn,

d) a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

e) az ellátott meghal.

f) az ellátott magatartása a szolgáltatás biztosítását ellehetetleníti (agresszív, passzív magatartás).

(2) Ha a házi segítségnyújtást igénybe vevő az ellátás megszüntetésére vonatkozó döntést vitatja, az arról szóló határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a képviselő-testülethez fordulhat a döntés felülvizsgálata céljából.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2021. március 25. napján lép hatályba és az újonnan indult eljárásokban kell alkalmazni. Ezzel egyidőben hatályát veszti Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételéről szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.

Szentlőrinckáta, 2021. március 24.

Szabó Viola polgármesterLaczkó Magdolna aljegyző

Záradék:

A rendelet 2021. március 24. napján került kihirdetésre.

 Laczkó Magdolna aljegyző
 1. függelék a 4/2021 (III. 24.)  önkormányzati rendelethez
Érkezett:   Ügyintéző: 

Kérelem

települési támogatás megállapításához

Jelölje be, hogy mely ellátást kívánja igényelni

Rendkívüli települési támogatás 
Temetési költségek viseléséhez nyújtandó támogatás 
Köztemetés 

I. Az igénylő adatai

1. Személyes adatok:

Név: ____________________________ Születési név: ____________________________

Születési helye: ___________________ ideje: _______ év ___________ hó _____ nap

Anyja neve: _______________________ Állampolgársága: ______________________

TAJ szám:       ccc ccc ccc Adóazonosító jel:         cccccccccc

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: cccccccccc

2. Családi állapot:

Nyilatkozom, hogy házas, élettárs, egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársamtól külön élek és nincs élettársam) vagyok. (a megfelelő szövegrész aláhúzandó).

3. Bejelentett lakóhelye: _________________________________________________

Bejelentett tartózkodási helye: _____________________________________________

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

4. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:

NévSzületési hely és időAnyja neveTAJRokonsági fok
       
       
       
       
       
       
       

II. A támogatás igénylésének indoka

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

III. Jövedelem nyilatkozat

A jövedelmek típusaiKérelmező jövedelmeKérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelmeKérelmezővel közös háztartásban élők jövedelmeÖsszesen
1. Munkaviszonyból, munka-végzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz      
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem      
3. Ingatlan, ingó vagyon-tárgyak értékesítéséből származó jövedelem      
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíj-szerű ellátások      
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)      
6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás      
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem      
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, egyéb)      
9. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]      
10. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege)      
11. Önkormányzat és a járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja]      
Összes jövedelem      

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):

________________________________ Ft/hó

A kérelemhez mellékelni kell a feltüntetett jövedelmi adatok valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.

III. Vagyoni adatok

Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon vagy bérlet címe: _____________________________________________________ város/község ___________________________ út/utca _______________ hsz., alapterülete: __________________ m2, tulajdoni hányad __________, a szerzés ideje: _________ év. Becsült forgalmi érték: ____________________________ Ft.

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek tulajdon vagy bérlet címe: _____________________________________________________ város/község ___________________________ út/utca _______________ hsz., alapterülete: __________________ m2, tulajdoni hányad __________, a szerzés ideje: _________ év. Becsült forgalmi érték: ____________________________ Ft.

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület (épületrész) tulajdon vagy bérlet megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): _____________________________________________________ címe: _____________________________________________________ város/község ___________________________ út/utca _______________ hsz., alapterülete: __________________ m2, tulajdoni hányad __________, a szerzés ideje: _________ év. Becsült forgalmi érték: ____________________________ Ft.

4. Termőföld tulajdon vagy bérlet megnevezése: ________________________ címe: _____________________________________________________ város/község ___________________________ út/utca _______________ hsz., alapterülete: __________________ m2, tulajdoni hányad __________, a szerzés ideje: _________ év. Becsült forgalmi érték: ____________________________ Ft.

Egyéb vagyontárgyak

5. Gépjármű

a) személygépkocsi: _______________________ típus: ___________________, forgalmi rendszám: ________________, a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ________________ év.

Becsült forgalmi érték: ____________________________ Ft.

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: _______________________ típus: ___________________, rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni): ___________________, a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ________________ év. Becsült forgalmi érték: ____________________________ Ft.

IV. Egyéb nyilatkozatok

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv az elrendelés napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Szentmártonkáta, 20___ év _________________ hó _____ nap

_____________________________

kérelmező aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

I. Személyi adatok

a) család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) c) pontjában meghatározott;

b) közeli hozzátartozó: az Szt. 4. § (1) d) pontjában meghatározott

c) egyedül élő: az Szt. 4. § (1) e) pontjában meghatározott;

d) háztartás: az Szt. 4. § (1) f) pontjában meghatározott;

II. Jövedelmi és vagyoni adatok

A kérelmező kötelezettségei: a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni

Jövedelem: az Szt. 4. § (1) a) pontjában meghatározott

Jövedelem típusai:

 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.
  1. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
  1. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
  1. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
  1. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
  1. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

vagyon: az Szt. 4. § (1) b) pontjában meghatározott

III. Csatolandó mellékletek

A) Jövedelem igazolására:

 1. a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a kérelem benyújtását megelőző havi munkáltató által kiállított jövedelemigazolás,
  1. vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
  1. álláskeresési támogatás esetén az állami foglalkoztató szerv megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
  1. nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat,
  1. a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,
  1. a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
  1. a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
  1. a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,
  1. állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozata,
  1. ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
  1. nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
  1. amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és az állami foglalkoztatási szerv igazolása ennek tényéről és hogy ellátásban nem részesül,
  1. egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.

B) Egyéb körülmények igazolására:

 1. tanköteles korú gyermek intézménylátogatási vagy tanulói jogviszony igazolása
 2. elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése eseténaz eltemettető nevére kiállított számla eredeti példánya és a halotti anyakönyvi kivonat.
 3. minden olyan okirat (pl.: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet,
 4. a rendszeres gyógyszeres kezelésről a háziorvos igazolása,
 5. a Járási Hivatal igazolását arról, hogy a kérelmező alanyi/normatív alapon közgyógyellátásra nem jogosult,
 6. a havi rendszeres gyógyszerköltség gyógyszertári igazolása.

Nem szükséges a kérelmezőnek új igazolást csatolni, illetve nyilatkozatot tenni a tárgyévi kérelemhez, ha azt a jogszabályoknak és a rendelet előírásainak megfelelően az alábbi esetekben már benyújtotta:

 1. a tárgyévi nyugdíjáról szóló igazolást,
 2. a társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását megelőző három hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy társadalombiztosítási szerv igazolását,
 3. a szülői felügyeleti jog megállapításáról szóló okiratot,
 4. a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
 5. a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
 6. a gyermek elhelyezésére vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, gyámhivatali határozatot.
 7. számú függelék a 4/2021 (III. 24.)  önkormányzati rendelethez

A házi segítségnyújtás térítésmentes.

3. számú függelék a 4/2021 (III. 24.)  önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdéséhez

MEGÁLLAPODÁS

házi segítségnyújtás biztosítására

amely létrejött egyrészről Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, (képviseli: a polgármester ) másrészről

Név:………. ... …………születési név:………………………………….. szül.hely:……………………… … . ……idő::……………..

anyja neve:…………………………………….szig.szám:……………. lakcím:……………….. ….. ….. …. ….

szám alatti lakos között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1./ Szolgáltatást nyújtó személye

Az ellátást biztosító ….. ….. ….. ….. ….. ….. …………………….. gondozó alkalmazásával a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jelen         megállapodásban szabályozott módon házi segítségnyújtást biztosít.

2./ Szolgáltatások biztosítása

A szolgáltatást biztosító a házi segítségnyújtás keretében az igénybe vevő kérelme alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

I. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei

A. Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

 • takarítás a lakás élet-vitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
 • mosás
 • vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

 • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
 • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
 • mosogatás
 • ruhajavítás
 • közkútról, fúrtkútról vízhordás
 • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
 • télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt – kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

B. Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

 • információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
 • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
 • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
 • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

C. Gondozási és ápolási feladatok körében:

 • mosdatás
 • fürdetés
 • öltöztetés
 • ágyazás, ágyneműcsere
 • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
 • haj, arcszőrzet ápolás
 • száj, fog és protézis ápolás
 • körömápolás, bőrápolás
 • folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
 • mozgatás ágyban
 • decubitus megelőzés
 • felületi sebkezelés
 • sztómazsák cseréje
 • gyógyszer kiváltása
 • gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
 • vérnyomás és vércukor mérése
 • hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
 • a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

3./ A házi segítségnyújtás szolgáltatásának időtartama:

Az ellátást biztosító a házi segítségnyújtást határozatlan időre, vagy határozott időtartamra:

20………év……………………………. ……hó…………..naptól kezdődően,

20……….év …. . .. .…………….hó…………….napig terjedő időszakra

Napi, heti, havi ……………………………….órában kérem.

4./ Térítési díj

 1. Az igénybe vevő a házi segítségnyújtásért térítési díjat köteles fizetni.
 2. A térítési díj összege a mindenkor hatályos szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben kerül meghatározásra, ez alapján – Ft/óra.

A személyi térítési díj évente felülvizsgálatra kerül és a jövedelemvizsgálat, valamint a mindenkori intézményi térítési díj függvényében változik.

 • Az igénybe vevő a térítési díjat a szolgáltató házi pénztárába köteles befizetni utólag minden hó 10. napjáig.
 • A térítési díj beszedése érdekében a gondozó az ellátottat otthonában keresi meg.
 • Amennyiben az ellátást igénybe vevő a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a szolgáltatást biztosító intézkedik a térítési díj hátralékának behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályainak megfelelően.

5./ A házi segítségnyújtásra való jogosultság megszűnik

5.1. Megszűnik:

 1. az ellátást igénylő saját kérelmére azonnal,
 2. igénybe vevő halálával,
 3. ha az ellátott 2 havi személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és ha felszólításra 8 napon belül sem teljesíti,

5.2. Szünetel:

Az igénylő kérésére, betegség vagy bármilyen ok fennállása esetén.

6./ Értesítés az ellátás megszűntetéséról

Az ellátás megszüntetéséról, ill. szüneteltetésről az ellátást biztosító írásban határozat formájában értesíti az igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét.

7./ Panasztétel lehetősége, kivizsgálási módja:

Jogosult a szolgáltatással kapcsolatos panaszával Szentlőrinckáta Község Polgármesteréhez vagy Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat. A panasz kivizsgálásának eredményéről a Polgármester a jogosultat írásban tájékoztatja.

Jogosult igénybe veheti az ellátottjogi képviselő segítségét is. Az ellátottjogi képviselő vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/K §-a az irányadó.

8./ Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása:

Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézményvezetőnek:

 • a biztosított szolgáltatás tartalmáról és feltételeiről,
 • étkeztetés esetén a figyelemfelhívást a melegen fogyasztandó étel felforralására,
 • az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
 • a panaszjog gyakorlásának módjáról,
 • az ellátás megszűnésének eseteiről,
 • a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről szóló tájékoztatását.

9./ Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy:

 • adatokat szolgáltat az intézményben az 1993. évi III. törvény lapján vezetett nyilvántartásokhoz  a szociális ellátásában a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltoztatásáról 15 napon belül értesíti az önkormányzatot.

10./ A „Megállapodás”-t aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni.

11./ Jelen „Megállapodás”-ban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv továbbá a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Ellátottjogi képviselő elérhetősége:

Ellátottjogi képviselő neve:  

Telefonszáma:

E-mail:

Kelt: Szentlőrinckáta, 20…………….

………………………………………..                                    ……………………………………..

           ellátást igénybe vevő                                                                               ellátást biztosító

*a kért szolgáltatást/szolgáltatásokat aláhúzással kell jelölni a megfelelő sor aláhúzandó és a rovatok kitöltendők

4. számú függelék a 4/2021 (III. 24.)  önkormányzati rendelethez

Ellátottjogi képviselő elérhetősége:

Ellátottjogi képviselő neve:  Forgács Béla

Telefonszáma: +36 20 4899 529

E-mail: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu

About Author