2024.04.09.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozások időpontja:

        2023. május 15-én           8.00-12.00 óráig és        14.00-16.00 óráig,

        2023. május 16-án          8.00-12.00 óráig és        14.00-16.00 óráig.

Beiratkozás helye: Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha

2255 Szentlőrinckáta, Ady Endre u.4.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, a gyermek személyi igazolványa (amennyiben azzal rendelkezik), valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a szülők (gondviselők) személyi igazolványa, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Valamint (amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi okmányok):

  • szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás
  • 3 vagy több gyermek esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, (halmozottan) hátrányos helyzetről szóló határozat
  • szakértői bizottság által kiállított szakvélemény a gyermek eltérő fejlődési ütemének igazolására (amely az intézménykijelölést is tartalmazza)
  • elvált szülők esetén bírósági határozat a gyermek elhelyezéséről

A nevelési év kezdő napja: 2023. szeptember 01., utolsó napja: 2024. augusztus 31.

Az óvodai jogviszony létesítésének tartalmi elemei:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdés alapján: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

Az óvoda felvételi körzete: Szentlőrinckáta Község közigazgatási területe.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítés esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ (1) bekezdés a) pont szerint szabálysértést követ el.

A felvétel tárgyában hozott döntés közlése:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntést (értesítést) írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a törvényes képviselővel. A döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét, ennek hiányában a tudomására jutást követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be a fenntartó önkormányzat jegyzőjének címezve, de az elutasító határozatot kiadó intézményvezető részére átadva. Az ügyben a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.

Szentlőrinckáta, 2023. március 29.

Nagy István

polgármester

About Author