2023.12.04.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

A kutak vízjogi létesítési/megszüntetési/üzemeltetési/fennmaradási jegyzői engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. hatályos rendelkezései értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki – a 45/N. § (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
 

 • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan, kizárólag talajvízkészlet, vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel;
 • a kút épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény, vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja;
 • nem gazdasági célú vízigény.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (címe: 1081 Budapest, Dologház u. 1., Levelezési cím: 1443 Budapest, Pf.:154.), mint területileg illetékes vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Házi ivóvíz igénya polgár bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény.

Gazdasági célú vízigény: minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú vízigénybe bele tartozik a locsolás, állattartás, amennyiben ezzel az engedélyes nem saját háztartási igényt elégít ki, tehát gazdasági haszonra tesz szert.  

Jegyző által kiadott engedélyek:

 • Létesítési engedély: A jegyzői engedélyezés körébe tartozó újonnan létesítendő kutak engedélyezése esetében.
 • Fennmaradási engedély: Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított kutak esetében.
 • Üzemeltetési engedély: Azokra a kutakra, amelyek a jogszabályok értelmében korábban jogszerűen létesültek engedély nélkül. Újonnan létesülő kutak üzembe helyezéséhez.
 • Megszüntetési engedély: Használaton kívüli ásott, vert vagy fúrt kút megszüntetése iránti kérelem esetén.

Engedélyt kell kérni:

 • Minden újonnan létesítésre kerülő jegyzői engedélyezés körébe tartozó kútra.
 • Minden 1992. február 15. után létesített ásott vagy fúrt kút engedélyköteles, amennyiben nem rendelkezik létesítési engedéllyel, a fennmaradási engedélyt pótlólag kell megkérni.  

Az 1992. február 15. előtt létesült kutak esetében:

 • arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell kérni;
 • arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell kérni;
 • minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni.

A kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásához vízjogi engedéllyel kapcsolatos kérelem benyújtásakor csatolni kell:

 • fényképfelvételt a kútról és a környezetéről;
 • ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét igazoló dokumentum;
 • a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (2) bekezdés szerinti képesítéssel rendelkező személyek képesítést igazoló okirat másolatát (OKJ-s  vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, valamint a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik).

Amennyiben fúrt kúttal rendelkezik, a kérelmet a fenti végzettségű szakember segítségével kell kitölteni, melyet a kút tulajdonosának, és a szakembernek is alá kell írnia, bélyegzővel ellátnia. A kérelmet bármely képesítéssel rendelkező kútfúró szakember aláírhatja, függetlenül attól, hogy mely szakember végezte korábban a kútfúrást.

Ásott vagy vert kút esetében szakember bevonására nincs szükség, viszont az ingatlan tulajdonosnak ezeket a típusú kutakat is be kell jelenteniük a kérelem nyomtatvány kitöltésével és saját kezű aláírásával.  

A kérelem benyújtásának módja:

A létesítési/megszüntetési/üzemeltetési/fennmaradási eljáráshoz szükséges kérelmek letölthetőek a település honlapjáról. A kitöltött kérelem a mellékleteivel együtt leadható a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén személyesen, vagy postai úton a 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26. címre lehet megküldeni. A fotók külön e-mailben is elküldhetők az jegyzo@szentlorinckata.hu e-mail címre, a kút címének, helyrajzi számának megjelölésével.

A hiánytalanul megküldött kérelmeket 60 napon belül bíráljuk el.

Illetékek, díjak:
Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek (pl. műszeres vizsgálatok költségei), valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik.

About Author