2024.06.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Pályázati kiírás

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 13/2023. (VII.27.) számú rendeletében foglaltak alapján pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek Civil Keretből történő pénzügyi támogatására

1. A pályázat célja: Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő- testülete támogatni kívánja azokat a tevékenységeket, amelyek a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 2.000.000,- Ft

3. Támogatottak köre: Szentlőrinckáta Község közigazgatási területén székhellyel rendelkező, vagy a község érdekében tevékenységet végző nem helyi székhellyel rendelkező, folyamatosan működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó egyesületek és alapítványok, szervezetek, továbbá a községben székhellyel rendelkező közalapítványok, egyházak.

Nem részesülhetnek támogatásban politikai pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, biztosító egyesületek, gazdasági társaságok.

4. A pályázat benyújtása: A pénzügyi támogatás iránti pályázatokat írásban, a szükséges mellékletekkel együtt a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckáta Kirendeltségének pénzügyi ügyintézőjéhez kell benyújtani zárt borítékban az önkormányzat pályázati felhívása alapján a rendelet 1. számú mellékletét képező adatlapon. A borítékra kérjük feltüntetni: „Pályázat Civil Keretre 2023”.

A pályázathoz csatolni kell:

a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést;

b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát;

c) székhely szerinti vármegyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonat;

d) nyilatkozatot a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, szükség esetén közzétételi kérelmet;

e) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és a hivatalos internetes honlapon való közzétételéhez;

f) a nyilatkozatot arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1) bekezdés c) pontja átlátható szervezetnek minősül;

g) nyilatkozatot a letétbe helyezett beszámolóról;

h) abban az esetben, ha a pályázó nem szerepel a NAV KOMA- rendszerben, nemleges adóigazolást.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. szeptember 15. (péntek) 12.00 óra.

A pályázati adatlap a www.szentlorinckata.hu honlapról letölthető, vagy a Titkárságon személyesen átvehető.

5. Az elbírálása határideje: A 2023. szeptember 26-i soros képviselő- testületi ülés.

A támogatási döntés alapján a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt az önkormányzat.

6. Elszámolás: A támogatott elszámolási kötelezettségének 2024. január 31. napjáig tehet eleget a támogatás összegének felhasználásról szóló bizonylatok másolatának benyújtásával és a bizonylat összesítő leigazolásával (az önkormányzati rendelet 3. és 4. számú melléklete).

Az előző évi elszámolások felhasználásnak ellenőrzését a képviselő- testület végzi.

Az előző évi elszámolások elfogadásáról a képviselő- testület dönt.

Szentlőrinckáta, 2023. augusztus 15.

                                                                                   Nagy István

                                                                                   polgármester

About Author