2023.12.04.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

HVB határozatok

SZENTLŐRINCKÁTA HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.

Szentlőrinckáta Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302.§- ban foglalt hatáskörében eljárva, az időközi polgármester választás tárgyában meghozta a következő határozatot:

1/2022.(IX. 12.) HVB határozat

A HVB – megbízatás megszűnése miatt –

2022. december 04. (vasárnap) napjára

Szentlőrinckáta községben időközi polgármester választást tűz ki.

A Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg az időközi polgármester választás naptár szerinti eljárási határidőit és határnapjait.

A Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának hirdetőtábláján (2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.) és a Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának honlapján (www.szentlorinckata.hu).

A Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat azonnali megküldését a Nemzeti Választási Iroda Elnöke, valamint a Területi Választási Iroda Vezetője részére.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus levélben a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház u. 7.) címzett fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezést a Helyi Választási Bizottsághoz (2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26., jegyzo@szentlorinckata.hu  ) kell benyújtani úgy, hogy legkésőbb 2022. szeptember 15. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

– a kérelem jogi alapját, azaz a jogszabálysértés megjelölését vagy a mérlegelési alapra történő hivatkozásta kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér postai értesítési címét,

– a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

Indokolás

Szentlőrinckáta Község Polgármestere 2022. szeptember 6. napjával azonnal hatállyal lemondott polgármesteri tisztségéről.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 69. § (1) bekezdés f) pontja alapján „ A polgármester e tisztsége megszűnik a tisztségről történő lemondással”.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20.§ (5) bekezdése alapján „Ha az egyéni választókerületi képviselő vagy a polgármester, főpolgármester megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni.”

A Ve. 302. § alapján „A települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását a helyi választási bizottság, a megyei, illetve a fővárosi közgyűlés és a főpolgármester időközi választását a területi választási bizottság tűzi ki.”

A Ve. 8.§ (1) bekezdése a) pontja szerint az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon belülre kell kitűzni. A Ve. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. A Ve. 6.§ (2) bekezdése értelmében a szavazást vasárnap kell megtartani.

Valamennyi előírásra figyelemmel a Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság az időközi polgármester választást 2022. december 04. napjára tűzte ki és a Ve. 11. § (1) bekezdésére figyelemmel a jelen határozat melléklete szerint állapította meg a törvényben foglalt határidők naptár szerinti dátumait.

A Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság a fenti törvényi rendelkezések figyelembevételével a rendelkező részben foglaltakról határozott.

A határozat a Ve. jelen határozatban rögzített jogszabályi rendelkezésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdésein, a 221.§ (1) bekezdésén, a 223.§ (1) és (3) bekezdésein, 224.§ (1)-(4) bekezdésein, 225.§-án, valamint a 307/P.§ (2) bekezdése c) pontján alapul.

Szentlőrinckáta, 2022. szeptember 12.

                                                                                               Horváth Sándor

                                                                                               HVB elnöke

  1. számú melléklet:

Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság

2/2022. (IX.22.) számú határozata

A Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság a Megoldás Mozgalom (rövidített neve: MEMO, székhely: 1061 Budapest, Székely Mihály utca 16.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vétele tárgyában – 3 igen és 0 nem szavazattal – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/D. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva meghozta a következő határozatot:

2/2022. (IX.22.) számú határozata

A Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság a Ve. 132.§-a és a 307/D. § (1) bekezdése alapján a Megoldás Mozgalmat Szentlőrinckáta községben 2022. december 4. napjára kitűzött időközi polgármester választásán jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi.

A Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Szentlőrinckáta Község honlapján (www.szentlorinckata.hu) való közzétételét.

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben (2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.) vagy elektronikus levélben (jegyzo@szentmartonkata.hu) a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház utca 7.. Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 112.) címzett fellebbezést nyújthat be a Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottságnál.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az – a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon – legkésőbb 2022. szeptember 26-án 16.00 óráig megérkezzen a Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottsághoz.

A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezés illetékmentes.

Indokolás

A Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) a Ve. 302. §-a alapján Szentlőrinckáta községben az 1/2022. (IX. 12.) határozatával az időközi polgármester választást 2022. december 4. napjára tűzte ki és megállapította a választás határnapjait.

A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon -nyilvántartásba veszi A Ve. 307/D. § (2) bekezdése alapján időközi választáson a jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet. 

A Megoldás Mozgalom a P3 számú formanyomtatvány benyújtásával 2022. szeptember 19. napján, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a 2022. december 4. napjára kitűzött időközi polgármester választásra. A Ve. 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi. A Helyi Választási Bizottság a civil szervezetek bírósági nyilvántartása alapján megállapította, hogy a jelölő szervezet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szerepel, továbbá a nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezetet nyilvántartásba vette.

A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát – a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatok kivételével -nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A határozat a Ve. 46. §-án, 49. § (2) bekezdésén, 132-133. §-án, 307/D. § (l) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. 8. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

A Helyi Választási Bizottság hatáskörét és illetékességét a Ve. 302. §-a és a 307/D. § (1) bekezdése alapozza meg.

Szentlőrinckáta, 2022. szeptember 22.

                                                                                                                    Horváth Sándor

                                                                                                                       HVB elnök


Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság

3/2022. (XI.02.) számú határozata

A Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság Nagy István (születési helye, ideje: …………………………………….., anyja neve: ……………………………………….., lakcíme: ………………………………………………………..) független polgármester jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában – 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132.§ szerinti hatáskörében eljárva meghozta a következő határozatot:

3/2022. (XI.02.) számú határozata

Szentlőrinckáta Helyi Választási Bizottsága a 2022. december 4. napjára kitűzött időközi polgármester-választáson Nagy István ………………………………………………… szám alatti lakost Szentlőrinckáta községben független polgármester-jelölként nyilvántartásba veszi.

Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Szentlőrinckáta Község honlapján (www.szentlorinckata.hu) való közzétételét.

Szentlőrinckáta Helyi Választási Bizottsága elrendeli a határozat megküldését a Nemzeti Választási Iroda Elnöke részére.

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben (2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.) vagy elektronikus levélben (jegyzo@szentmartonkata.hu) a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház utca 7.. Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 112.) címzett fellebbezést nyújthat be a Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottságnál.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az – a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon – legkésőbb 2022. november 7-én 16.00 óráig megérkezzen a Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottsághoz.

A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezés illetékmentes.

Indokolás

A Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a Ve. 302. §-a alapján Szentlőrinckáta községben az 1/2022. (IX. 12.) határozatával az időközi polgármester választást 2022. december 4. napjára tűzte ki és megállapította a választás határnapjait.

A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon -nyilvántartásba vesz.

Nagy István ……………………………………………………….. szám alatti lakos 2022. október 28. napján benyújtott kérelmében kérte a 2022. december 4. napjára kitűzött időközi polgármester-választáson Szentlőrinckáta község polgármester független jelöltként történő nyilvántartásba vételét a bejelentéshez szükséges E2 jelű nyomtatvány benyújtásával. A HVB ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit, majd megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került, kérelme a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel, a jelölt választójoggal rendelkezik.

A bejelentéskor átvett 25 darab ajánlóívből 25 db átadásra került. A Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma eléri a – helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Helyi Választási Iroda vezetője által 2022. szeptember 29-én kelt választási hirdetményben meghatározott – negyvenhetet. A Ve. 127.§ (3) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges számot. Ezen jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a HVI nem ellenőrizte le az összes ajánlást.

A fentiekre tekintettel a HVB a Ve. 132. §-a és a 307/G. § (2) bekezdése alapján Nagy István ……………………………………………………………. szám alatti lakost a 2022. évi helyi önkormányzati polgármester-választáson független jelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat a Ve. 46. §-án, 124. § (1) bekezdésén, 125- 127.§-án, 132.§-án, valamint a 307/G.§ (2) bekezdésén alapul. A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.§-án, a Ve. 221.§-án, 223-224. §-ain, és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. 8. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

A Ve. 49.§ (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát – a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatok kivételével -nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

Szentlőrinckáta, 2022. november 2.

                                                                                                                    Horváth Sándor

                                                                                                                     HVB elnök


SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA

2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.

Szentlőrinckáta Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 162.§ (1) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő határozatot:

4/2022.(XI.23.) HVB határozat

a 2022. december 04. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Szentlőrinckáta községben induló polgármester-jelöltet tartalmazó szavazólap mintapéldányát az e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és „Nyomható”-nak minősíti.

Szentlőrinckáta Község Helyi Választási Bizottság elrendeli a jelen határozat közzétételét Szentlőrinckáta Község Önkormányzat hirdetőtábláján és Szentlőrinckáta Község Önkormányzata honlapján (www.szentlorinckata.hu).

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Szentlőrinckáta Község Helyi Választási Bizottságánál.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a 224. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon – azaz 2022. november 24. 16.00 óráig – megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági felülvizsgálati eljárás nem tárgyi illetékmentes, azonban a bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtóját illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. a kérelem 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját,
  2. a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
  3. a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás

Szentlőrinckáta Község Helyi Választási Bizottsága lemondás miatt 2022. december 4. napjára időközi polgármester választást tűzött ki.

A Ve. 162.§ (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) két példányban kinyomtatta a „MINTA” felirattal ellátott – polgármester-jelöltre vonatkozó – szavazólapot. A Helyi Választási Bizottság (HVB) a 2022. november 23. napján megtartott ülésén a HVI által átadott, kinyomtatott szavazólap mintát ellenőrizte és összehasonlította a rendelkezésre álló dokumentumokkal, valamint a Nemzeti Választási Rendszerből (NVR) nyomtatott szavazólap egyeztető listával, melyen szerepel a jelölt neve és a független jelölés megnevezése.

A HVB az ellenőrzést követően megállapította, hogy a szavazólap minta a nyilvántartásba vételnek megfelel, helyesen tartalmazza a polgármester-jelölt adatait, valamint a szavazólap minta megfelel a jogszabályi feltételeknek, ezért a HVB a szavazólap minta adattartalmának helyességét megállapította, és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen határozat a Ve. 10.§-án, a 44.§ (1) bekezdésén, a 46-47.§-án, és a 162.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazáson alapul.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Ve. 240.§ (1) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás a Ve. 223.§ (1) bekezdésén, 224.§ (1) és (3)-(5) bekezdésein, 225.§-án, továbbá a 240.§ (2) bekezdésén alapul.

A bírósági felülvizsgálati kérelemhez kapcsolódó illeték-feljegyzési joggal kapcsolatos tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62.§ (1) bekezdés s) pontján alapul.

Szentlőrinckáta, 2022. november 23.

                                                                                               Horváth Sándor

HVB elnöke


SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA

2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.

Szentlőrinckáta Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/N.§ (1) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő határozatot:

5/2022.(XII.4.) HVB határozat

Szentlőrinckáta Helyi Választási Bizottsága a jelen határozat mellékletét képező „jegyzőkönyv a polgármester választás eredményéről” alapján megállapítja, hogy Szentlőrinckáta településen 2022. december 4. napján megtartott időközi polgármester választás eredményes volt.

A megválasztott polgármester Nagy István független jelölt.

Szentlőrinckáta Község Helyi Választási Bizottság elrendeli a jelen határozat közzétételét Szentlőrinckáta Község Önkormányzat hirdetőtábláján és Szentlőrinckáta Község Önkormányzata honlapján (www.szentlorinckata.hu).

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott döntése ellen a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak (1052 Budapest, Városház utca 7.. Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 112.) címezve.

A fellebbezést – személyesen, levélben vagy elektronikus levélben – a Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottságnál (2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb 2022. december 7-én 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/N. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester- választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A Ve. 202. § (1) bekezdése értelmében a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A polgármester választás eredményének megállapításául szolgáló jegyzőkönyv mintát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM Rendelet 26. melléklete állapítja meg.

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése alapján a Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyv alapján összesítette Szentlőrinckáta településen a polgármesterre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, amelyet két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről” című jegyzőkönyvbe foglalt.

A fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Szentlőrinckátai Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapította meg a polgármester választás eredményét.

E határozat a fenti hivatkozott jogszabályhelyeken alapul.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdése, a 223. §-a, és a 224. § (1) – (3) bekezdésén alapul.

Szentlőrinckáta, 2022. december 4.

                                                                                               Horváth Sándor

                                                                                               HVB elnöke