2024.07.13.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Elérhetőség:

Karainé Lénárt Szilvia – családsegítő

Tokajiné Békési Kitti -családsegítő

Tel.: 06-29/631-080

06-70/642-7778

Email cím: csaladgondozo@szentlorinckata.hu

Cím: 2255 Szentlőrinckáta, Arany J. u. 26. (Hivatal épületében)

Ügyfélfogadás:

Kedd: 13:30-15:30


Gyermekjóléti alapellátások rendszere

A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások rendszerét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. A joganyag tartalmazza az ellátásokra vonatkozóan alapvető szabályokat, ellátási formákat, valamint a működtetésre vonatkozó kötelezettségeket. A jogszabály a gyermekek védelmének rendszerét négy fő kategóriába sorolja: pénzbeli és természetbeni ellátások, gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, hatósági intézkedések

A gyermekjóléti alapellátások részei: a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátásai, a gyermekek átmeneti gondozása és a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai. A gyermekek napközbeni ellátásainak szabályozása a Családokért Felelős Miniszter, a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szabályozása pedig a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozik, ezért jelen tájékoztató csak az Emberi Erőforrások Minisztériuma hatáskörébe tartozó ellátási formákat mutatja be.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A család- és gyermekjóléti szolgálatot minden települési önkormányzatnak kötelezően biztosítania kell a szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő vagy egyéb krízishelyzet megoldásához segítséget igénylő gyermekek, egyének, családok számára.

A család- és gyermekjóléti szolgálat a családsegítés keretében biztosítja a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást; a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, valamint a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését; szociális segítő munkát; közösségfejlesztő, egyéni, csoportos preventív programokat és szolgáltatásokat, a kríziskezelést, valamint a nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A család- és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A család- és gyermekjóléti szolgálat helyi szinten a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, személy krízishelyzetét észlelő- és jelzőrendszert működtet, melyet járási szinten a család- és gyermekjóléti központ által biztosított folyamatos szakmai háttér egészít ki.

Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ (telephely; Járási Csoport, Pszichológusok, Kapcsolattartási ügyelet)

Cím: 2760, Nagykáta Petőfi S. u. 3.

Telefon: 06 29-788-339

Mobil: 06 30-384-2546

E-mail: kozpont.nagykata@csaladgondozo.hu

Kik vehetik igénybe?

A Járási Csoport szolgáltatásait kötelezés hatására vehetik igénybe ügyfeleink, amennyiben a gyermeket hatósági intézkedés (védelembe vétel, nevelésbe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, családbafogadás, utógondozás) alá vonja az illetékes Gyámügyi és Igazságügyi Osztály. 

A Járási Csoport szolgáltatásáról1:

  • A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
  • A szolgáltatás célja: hatósági intézkedés alá vont gyermek esetében a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, illetve veszélyeztetettségének megszüntetése, a már családjából kiemelt gyermek vér szerint családjába való visszahelyezése.

A Járási Csoport esetmenedzsere:

A hatósági intézkedéssel érintett gyermekek védelmére irányuló esetmenedzseri tevékenységre abban az esetben van szükség, ha a családban jelentkező nehézséget az alapellátás önkéntes igénybevételével megszüntetni nem lehet. Ezekben az esetekben a központ esetmenedzsereinek feladata, hogy a családdal és egyéb, a családot ismerő szakemberekkel közösen a családokban jelentkező működési zavarok, veszélyeztő tényezők megszüntetése kerüljenek.

Az esetmenedzser rendszeres kapcsolatot tart:

  • a családdal, amely történhet családlátogatás keretein belül, vagy a települési Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában, előre egyeztetett időpontban, vagy meghívásra,

a helyi Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a település jelzőrendszeri tagjaival is azért, hogy a gyermek érdekében a legmegfelelőbb döntés születhessen.  

Az esetmenedzser szakmai munkája során javaslattal él az illetékes Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya felé a hatósági intézkedés megszüntetésére, fenntartására, vagy más gyermekvédelmi intézkedés megtételére. Amennyiben más ellátás, szolgáltatás igénybevételét tartja indokoltnak, akkor az illetékes szakembert bevonja a szakmai munkába.                        

Az esetmenedzserek elérhetősége, illetékességi területe:

     települések: Szentmártonkáta, Tápiószentmárton, Úri, Mende 

 Az esetmenedzsernek a településeken nincs ügyfélfogadási ideje, ezért tájékoztatás-kérés, időpontegyeztetés céljából fenti elérhetőségeiken tudják felvenni a szakemberrel a kapcsolatot.                                                                           

Az alábbi linken olvashat arról, hogy a szolgáltatásainkkal való elégedetlenség esetén mely személyekhez és szervekhez fordulhat.

Panaszjog gyakorlása

Az intézményünkben a területileg illetékes gyermekjogi képviselő:

Juhász Leventéné- gyermekjogi képviselő

Az intézményünkben a területileg illetékes ellátottjogi képviselő:

Forgács Béla- ellátottjogi képviselő

Egyenlő Bánásmód Hatóság elérhetőségei és a Pest megyei egyenlőbánásmód- referens ügyfélfogadásai:

Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Általános tájékoztató